Elle Fanning's Fan Fantasy

Elle Fanning's Fan Fantasy

I’m no fan of Elle Fanning, but this made me feel like a fan of Elle Fanning.
  And also fans.

Harry liked these reviews