Fanny and Alexander

Fanny and Alexander ★★★★★

ایکاش میتوانستم تا ابد درون دنیای به ظاهر زیبا و مرموز فانی و الکساندر زندگی کنم
این فیلم بی شک بهترین فیلم برگمان و اوج هنر اوست
فیلمی که برخلاف فیلم های دیگه برگمان که از فضای سرد و پوچی برخورد دار نیست
فیلمی گرم و سرد که میتواند برای هرنوع مخاطبی جذاب باشد.
این فیلم را به علاوه فیلمنامه بی نقصش
میتوان از لحاظ تکنیکشم ستایش کرد.
مخصوصا میزانسن و فیلمبرداری که به زیبایی های فیلم تاثیر چندانی میزاشت.