Cries and Whispers

Cries and Whispers ★★★★★

فریاد و نجوا ها فیلمی با بوی مرگ
این فیلم هرچند که از چارچوب یک خانواده و یک خانه فراتر نمیرود
ولی میتواند به بهترین شکل ممکن مشکلات امروزی انسان هارا به تصویر بکشد.
فیلم از بهترین میزانسن و رنگ بندی ممکن. برخورد دار است
و صدای کلاغ و ساعت که به زیبایی های بصری فیلم رنگ و بویی منحصر به فرد میدهد