Ford v Ferrari

Ford v Ferrari

A few screenplay ideas I've got on the backburner let me know what you guys think:

Mac v PC
Coke v Pepsi
Nike v Reebok
Xbox v Playstation
Disney v Fleischer
Star Wars v Star Trek
Pokemon v Digimon
Backstreet Boys v *NSYNC
4chan v Reddit
Superman v Goku
Pro-Skub v Anti-Skub
Boobs v Butt
Ladies v Butlers
Pirates v Ninjas
Marvel v Capcom
Ballistic: Ecks v Sever 2
What You See v What She Sees
Player 1 v Fighting Polygon Team
Alien v Predator v Freddy v Jason v King Kong v Godzilla
Grudgematch: Man v Society v Nature v Machine v God v Himself

disneydreamdiary liked these reviews